برای شما که به حقوق علاقه دارید

به نام خدا

نوشته ی امروز در مورد بحث کیفر شناسی می باشد که خود یکی از زیر مجموعه های حقوق جزا می باشد.

ایین نامه ها:

انچه که مسلم است بحث کیفر شناسی که به بحث و بررسی بیرامون انواع مجازاتها ویژگی های  وبه اهداف انها می بردازد یکی

 

 از مقوله های بسیار مهم علوم کیفری می باشد در این رشته با بحث وبررسی  علمی وعملی انواع مجازاتها محققین مر بوطه به نتیاجی دست بیدا می نمایند که می تواند در تدوین قوانین جزایی ودر نتیجه سیاست جنایی یک کشور موثر باشد هما نگونه که می دانید برای تدوین و مشخص شدن نوع سیاست جنایی معمولا" به قوانین جزایی یک کشور توجه می شود ان چه در این قوانین مهم می باشد نوع و میزان مجازات است با این تفضیل که اگر خشن و شدید باشند سیاست جنایی کشور مشدد می باشد ولی اگر در قوانین جزایی نوع ومیزان مجازات در سطح بایین باشد ونهادهای کیفری به نفع متهم فراوان باشد سیاست جنایی ان کشور متعدل (خفیف)باشد در کیفر شناسی بحث سیاست جنایی عنوان زیر بنا بوده ودر اجرایی این مقوله مهم می توانیم به نتایج بدیهی دست بیدا کنیم  بحث در این خصوص عمر چندانی ندارد و مهمترین زادگاه این رشته کشور فرانسه می باشد و اقای کو ش این مقوله را از سایر علوم جدا نمود وتحت عنوان خاصی مد نظر قرار داد البته می توان گفت در زمان های مختلف بحث در این خصوص به نحو شدید ویا ضعیف مطرح است کیفر شناسی در مورد انواع مجازاتها بحث می کند که چگونه این مجازاتها صورت گیرد .

مجازات چیست :عکس العمل شدید اجتماع نسبت به فردی که جرم را انجام می دهد

تعریف جرم: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای ان مجازات تعیین شده باشد جرم است.

خصوصیات مجازاتها :

۱:رسوا کنندگی        ۲:رنج اور بودن       ۳:ارعاب      ۴:قاطعیت و حتمیت

اهداف مجازاتها :

۱:بیشگیری از جرم: این بیشگیری از جرم یک جنبه عمومی دارد ویک جنبه خصوصی دارد

جنبه خصوصی : که این مورد بر خود شخص مجرم تا ثیر می گذارد

وجنبه ی عمومی بر سایر افراد جامعه اثر گذار خواهد بودکه با دیدن مجا زات فرد مجرم مر تکب جرم نشوند.

ادامه ی این مقاله در روز های بعدی.

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 11:24  توسط علی  |